Strategisk kommunikation
Saknas det strategier och ett planerat arbetssätt med kommunikationen är risken att budskapen tolkas olika och bilden av företaget blir otydlig. Attityden och förtroendet kan därmed påverkas negativt, vilket i förlängningen kan ge negativa konsekvenser för företaget. Exempel på detta kan vara ökad personalomsättning och låg lojalitet hos kunderna.

Med en väl genomtänkt kommunikationsstrategi kan företaget ledas mot övergripande mål och vision. Genom att arbeta planerat och målinriktat med kommunikation ges möjligheter att tydliggöra företagets profil, identitet och image hos prioriterade interna och externa målgrupper.

Grunden för framgångsrik kommunikation är att ha kunskap och förståelse för företagets intressenter internt och externt.

Genom att samordna kommunikationsinsatserna, blir resultatet ett starkare varumärke, högre konkurrenskraft och förtroendekapital samt ökad lönsamhet.